Makipag-ugnay

Mga oras: Lunes hanggang Biyernes, 8:30 ng umaga hanggang 5 ng hapon
24 na oras na pag-access sa klinikal, 365 araw sa isang taon
Para sa karagdagang impormasyon sa pakikipag-ugnay, upang matuto nang higit pa
tungkol sa iyong mga benepisyo o upang makahanap ng isang tagapagbigay, pindutin dito.

PlanoCHIPA Telepono #
Cental California Alliance
para sa Kalusugan - MediCal
855-765-9700
Cental California Alliance
para sa Kalusugan - IHSS
800-808-5796
Plano sa Pangkalusugan sa Gold Coast855-765-9702
Plano sa Kalusugan ng San Joaquin888-581-7526
LA Care877-344-2858
Plano sa Kalusugan ng Pakikipagsosyo855-765-9703
Plano sa Kalusugan ng San Francisco855-371-8117
Anthem CHIPA833-969-2190
Kaiser CHIPA833-969-2190