Tiếp xúc

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5 giờ chiều
Truy cập lâm sàng 24 giờ, 365 ngày một năm
Để biết thêm thông tin liên hệ, để tìm hiểu thêm
về lợi ích của bạn hoặc để tìm một nhà cung cấp, bấm vào đây.

Kế hoạchCHIPA Điện thoại #
Liên minh Cental California
cho sức khỏe - MediCal
855-765-9700
Liên minh Cental California
vì sức khỏe - IHSS
800-808-5796
Gold Coast Health Plan855-765-9702
Chương trình sức khỏe của San Joaquin888-581-7526
LA Care877-344-2858
Chương trình sức khỏe đối tác855-765-9703
San Francisco Health Plan855-371-8117
Anthem CHIPA833-969-2190
Kaiser CHIPA833-969-2190