Chính sách bảo mật

Riêng tư

Trang web này do Carelon Behavioral Health, Inc. ("trang web Carelon Behavioral Health") cung cấp nhằm giúp bạn tìm hiểu thêm về cách nhận trợ giúp về các vấn đề nhạy cảm, dễ xúc động và thường là riêng tư trong cuộc sống. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của bạn và cung cấp tuyên bố thông tin này để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân và tổng hợp về bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này (“Tuyên bố về Quyền riêng tư”) mô tả các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư của Carelon Behavioral Health cho trang web này. Trừ khi được ghi chú, các tuyên bố trong chính sách quyền riêng tư này đối với trang web Carelon Behavioral Health cũng áp dụng cho các ứng dụng Carelon Behavioral Health (“Ứng dụng”) có sẵn cho thiết bị di động, bao gồm nhưng không giới hạn ở iPhone, iPad, Android và/hoặc các thiết bị thông minh khác .

Việc bạn chấp nhận các điều khoản này

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu thị rằng bạn chấp nhận các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Carelon Behavioral Health. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng trang web Carelon Behavioral Health và thoát khỏi trang web ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web Carelon Behavioral Health sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản này có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn

Đối với mỗi khách truy cập vào trang web của Carelon Behavioral Health, các máy chủ của Carelon Behavioral Health sẽ tự động thu thập thông tin về những trang được truy cập và địa chỉ IP hoặc tên miền (ví dụ: carelonbehavioralhealth.com) của khách truy cập. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán các sự cố với máy chủ của chúng tôi và để quản lý trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để giúp nhận dạng bạn và thu thập thông tin nhân khẩu học chung.

Bánh quy

Carelon Behavioral Health có thể đặt một “cookie” trên trình duyệt máy tính của bạn. Cookie là những mẩu thông tin mà một trang web chuyển đến đĩa cứng máy tính của bạn nhằm mục đích lưu giữ hồ sơ. Việc sử dụng cookie phổ biến trong ngành internet và nhiều trang web lớn sử dụng chúng để cung cấp các tính năng hữu ích cho khách hàng của họ. Bản thân cookie không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, nhưng có thể được sử dụng để cho biết khi nào máy tính của bạn đã liên hệ với trang web Carelon Behavioral Health. Carelon Behavioral Health sử dụng thông tin cho mục đích biên tập và cho các mục đích khác, chẳng hạn như cung cấp các tính năng và quảng cáo, để Carelon Behavioral Health có thể tùy chỉnh việc cung cấp thông tin cụ thể theo sở thích của bạn mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng cookie để lưu mật khẩu của bạn để bạn không phải nhập lại mật khẩu mỗi khi truy cập trang web của chúng tôi.

tiết lộ thông tin

Carelon Behavioral Health là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập từ bạn trên trang Carelon Behavioral Health. Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ, thuê, cho thuê, trao đổi hoặc cung cấp thông tin này cho các bên thứ ba độc lập theo những cách khác với những gì được tiết lộ trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.

Carelon Behavioral Health sẽ không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho các bên thứ ba độc lập ngoài những người giúp chúng tôi vận hành trang Carelon Behavioral Health. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học và hồ sơ tổng hợp (thông tin không cho phép nhận dạng hoặc liên hệ với bạn) với các đối tác kinh doanh của chúng tôi cho mục đích tiếp thị và quảng cáo. Thông tin tổng hợp mà chúng tôi chia sẻ với các đối tác kinh doanh của mình không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn. Ví dụ: Carelon Behavioral Health có thể cung cấp thông tin cho bên thứ ba về số lượng người sử dụng trang web của chúng tôi, những tính năng của trang web họ sử dụng và số lượng người dùng trang web sống ở một số mã ZIP nhất định.

Carelon Behavioral Health có thể tiết lộ thông tin tài khoản trong các trường hợp đặc biệt (i) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hợp lệ, chẳng hạn như luật, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; hoặc (ii) khi Carelon Behavioral Health có lý do để tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện người nào đó, cố ý hoặc vô ý, có thể gây thương tích hoặc tổn hại cho người dùng Carelon Behavioral Health hoặc những người khác hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện của trang web này.

Trong trường hợp Carelon Behavioral Health hoặc bất kỳ bộ phận nào trong hoạt động của Carelon Behavioral Health được sáp nhập hoặc được mua lại bởi một tổ chức khác, thì bất kỳ tổ chức kế thừa hoặc tổ chức mua lại nào như vậy có thể trở thành người kế thừa các nghĩa vụ của chúng tôi đối với thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Carelon Behavioral Health, điều cần thiết để thực thể tiếp tục hiệu quả hoạt động kinh doanh của Carelon Behavioral Healths. Bằng cách sử dụng trang web Carelon Behavioral Health, bạn đồng ý với bất kỳ việc sử dụng thông tin cá nhân nào của bạn bởi một thực thể như vậy nắm quyền kiểm soát các hoạt động của Carelon Behavioral Health do sáp nhập, mua tài sản của Carelon Behavioral Health hoặc thanh lý Carelon Behavioral Health. Sức khỏe trong tình trạng phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.

Liên kết

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web khác. Carelon Behavioral Health không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó, bao gồm bất kỳ trang web nào có thể chỉ ra mối quan hệ hoặc đối tác đặc biệt với Carelon Behavioral Health (chẳng hạn như các trang được gắn nhãn hiệu và các mối quan hệ “được cung cấp bởi”). Carelon Behavioral Health không tiết lộ số nhận dạng duy nhất cho những người chịu trách nhiệm về các trang web được liên kết. Tuy nhiên, các trang được liên kết có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn mà không chịu sự kiểm soát của Carelon Behavioral Health. Để đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy luôn xem lại chính sách quyền riêng tư của các trang web bạn truy cập bằng cách liên kết từ trang web của chúng tôi.

Các trang web đối tác của chúng tôi

Một số dịch vụ mà bạn có thể truy cập từ trang web Carelon Behavioral Health thực sự được thực hiện bởi các đối tác của chúng tôi. Bạn có thể biết mình đang truy cập trang Carelon Behavioral Health hay trang đối tác bằng cách kiểm tra địa chỉ internet (URL) trong cửa sổ trình duyệt của mình. Khi bạn ở trên các trang web đối tác của chúng tôi, bạn chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư của đối tác của chúng tôi.

Bảo vệ

Trang web này có các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Ứng dụng thiết bị di động

Khi bạn tải xuống và cài đặt một trong các Ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị di động của mình, chúng tôi sẽ chỉ định một số ngẫu nhiên cho cài đặt Ứng dụng của bạn. Số này không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn và chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân bạn trừ khi bạn chọn trở thành người dùng đã đăng ký của Ứng dụng. Chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên này theo cách tương tự như cách chúng tôi sử dụng cookie như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này. Không giống như cookie, số ngẫu nhiên được chỉ định cho chính quá trình cài đặt Ứng dụng của bạn chứ không phải trình duyệt, vì Ứng dụng không hoạt động thông qua trình duyệt của bạn. Do đó, không thể xóa số ngẫu nhiên thông qua cài đặt. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng số ngẫu nhiên cho các mục đích mà chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng không sử dụng Ứng dụng và vui lòng sử dụng trình duyệt trên thiết bị di động của bạn để truy cập trang web Carelon Behavioral Health hoặc các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động của chúng tôi. Chúng tôi không thu được bất kỳ thông tin nào về thiết bị di động của bạn, ngoài nhãn hiệu, nhà sản xuất, kiểu máy và loại phần mềm điều hành mà thiết bị của bạn sử dụng. Xin lưu ý rằng một số Ứng dụng nhất định yêu cầu đăng ký để sử dụng Ứng dụng hoặc để sử dụng chức năng nhất định trong Ứng dụng.

Ứng dụng của Carelon Behavioral Health cần có sự đồng ý của bạn (thông qua chọn tham gia) trước khi sử dụng thông tin từ công nghệ xác định chính xác như Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) hoặc thông tin tháp di động. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình (thông qua chọn không tham gia) đối với việc Carelon Behavioral Health sử dụng vị trí của bạn bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi các dịch vụ vị trí của bạn trong chức năng “Cài đặt” trên thiết bị di động của bạn.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng ta cam kết bảo đảm riêng tư của lũ trẻ. Bạn nên lưu ý rằng trang web Carelon Behavioral Health không nhằm mục đích hoặc được thiết kế để thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết là trẻ em dưới 13 tuổi.

Vai trò của bạn trong việc bảo vệ sự riêng tư của bạn

Nếu bạn chia sẻ thiết bị đầu cuối với người khác, bạn có thể muốn xem xét việc thiết lập một tài khoản e-mail ẩn danh. Bằng cách này, các email mà bạn nhận được từ Carelon Behavioral Health, có thể phản ánh các vấn đề sức khỏe hành vi mà bạn quan tâm, không thể được liên kết với bạn. Nếu bạn truy cập carelonbehavioralhealth.com thông qua tài khoản email hoặc hệ thống truy cập internet do chủ lao động của bạn duy trì, xin lưu ý rằng chủ lao động của bạn có thể giám sát việc liên lạc qua email và việc sử dụng internet của bạn.

Thông báo thay đổi

Tuyên bố về quyền riêng tư này có thể được sửa đổi theo thời gian khi các tính năng mới được thêm vào trang web hoặc khi các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo mật internet phát triển. Chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó một cách nổi bật để bạn luôn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó và liệu chúng tôi có tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ ai hay không. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư này mỗi khi bạn sử dụng trang web Carelon Behavioral Health, phòng trường hợp bạn bỏ lỡ thông báo của chúng tôi về những thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này, các thông lệ của trang Carelon Behavioral Health hoặc các giao dịch của bạn với Carelon Behavioral Health, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Carelon Sức khỏe Hành vi
22001 Loudoun County Parkway E1-2-200
Ashburn, VA 20147