Kumpidensyal / Alternate na Form ng Kahilingan sa Komunikasyon

1 Ipasok ang Impormasyon
2 Mga Detalye ng Review
3 Ipasa

Mangyaring maglagay ng Pangalan ng Indibidwal/Miyembro.
Format: MM/DD/YYYY
Mangyaring maglagay ng Indibidwal/Miyembro na Petsa ng Kapanganakan.
Mangyaring maglagay ng Indibidwal/Miyembro ID Number.

Kahaliling Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan:


Mangyaring maglagay ng Pangalan.
Mangyaring magpasok ng isang Address.
Mangyaring magpasok ng isang Lungsod.
Mangyaring magpasok ng isang Estado.
Mangyaring maglagay ng Zip.
Mangyaring magpasok ng isang E-mail Address.

Tandaan: Ang impormasyon na awtomatikong ipinapadala ng aming mga system ay hindi maaaring i-email at ipapadala sa mailing address na ibinigay

Mangyaring magpasok ng Numero ng Telepono.

Tandaan: Ang impormasyon na awtomatikong ipinapadala ng aming mga system ay hindi maaaring i-email at ipapadala sa mailing address na ibinigay


Bawiin ang sumusunod na impormasyon sa pakikipag-ugnayan:


Mangyaring maglagay ng Pangalan.
Mangyaring magpasok ng isang Address.
Mangyaring magpasok ng isang Lungsod.
Mangyaring magpasok ng isang Estado.
Mangyaring maglagay ng Zip.
Mangyaring magpasok ng isang E-mail Address.
Mangyaring magpasok ng Numero ng Telepono.

Mangyaring magpasok ng Numero ng Telepono.

Mangyaring magkaroon ng kamalayan:

 • Ang pagbabayad ng mga serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali ay ibinibigay sa subscriber (kapag ang dependent ay wala pang edad na labindalawa (12)) o provider ng mga serbisyo lamang. Lahat ng mga kahilingan na baguhin ito dapat magsama ng paliwanag kung bakit dapat magbayad sa ibang tao maliban sa subscriber.
 • Lahat ng mga paghahabol na isinumite na nangangailangan ng reimbursement sa isang tao maliban sa subscriber (kapag ang umaasa ay wala pang edad na labindalawa (12)) dapat samahan ng katibayan ng pagbabayad (ibig sabihin, kinansela ang tseke o ang pagtanggap ng provider ng bayad na may tinukoy na nagbabayad).
 • Naiintindihan ko na gagamitin ng CHIPA ang nasa itaas na alternatibong impormasyon sa komunikasyon hanggang sa baguhin ko ang kahilingang ito. Naiintindihan ko na maaari kong baguhin o bawiin ang kahilingang ito anumang oras sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa pang Confidential/Alternative Request Form.

Kung humihiling ka ng isang kumpidensyal na pagbabago sa komunikasyon sa ngalan ng isang tao maliban sa iyong sarili, mangyaring ilakip ang patunay ng iyong awtoridad na gawin ito (ibig sabihin, utos ng pangangalaga, utos sa pag-iingat, utos ng hukuman).


Pansuportang Dokumentasyon:

Kalakip 1
Kalakip 2
Kalakip 3
Kalakip 4
Kalakip 5

Ang paglalagay ng check sa kahon at paglalagay ng iyong pangalan sa ibaba ay gumaganap bilang iyong digital signature:

Pakilagay ang Pangalan ng Humihiling.

Mail o e-mail na sumusuportang dokumentasyon, kung naaangkop sa:

CHIPA
Mga Klinikal na Operasyon
PO Box 6065
Cypress, CA 90630-0065

E-mail: CAAlternateCommunicationRequests@beaconhealthoptions.com


Mga Kahulugan

 • Indibidwal/miyembro: ang taong paksa ng protektadong impormasyon sa kalusugan
 • Legal na Awtorisadong Kinatawan: isang taong may legal na awtoridad na kumilos sa ngalan ng isang indibidwal upang makagawa ng mga desisyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan ng taong iyon. Ang mga magulang ay maaaring personal na kinatawan para sa mga menor de edad, maliban sa mga menor de edad na nabigyan ng legal na kalayaang kumilos nang mag-isa. Maaaring kabilang sa mga personal na kinatawan ang mga tagapag-alaga, conservator at iba pang mga tao na binigyan ng legal na responsibilidad para sa ibang indibidwal. Ang pederal na batas, batas ng estado at ang mga partikular na tuntunin ng appointment ay tumutukoy sa awtoridad na ipinagkaloob sa personal na kinatawan.
 • Numero ng pagkakakilanlan ng miyembro: ang numerong itinalaga sa isang indibidwal ng isang planong pangkalusugan; minsan ito ay numero ng social security ng indibidwal

MANGYARING REVIEW ANG IYONG IMPORMASYON BAGO Isumite.

Gamitin Nakaraang button sa ibaba ng form upang bumalik at gumawa ng mga pagbabago. Kung hindi, i-click Ipasa upang tapusin ang iyong pagsusumite.


Mangyaring maglagay ng Pangalan ng Indibidwal/Miyembro.
Format: MM/DD/YYYY
Mangyaring maglagay ng Indibidwal/Miyembro na Petsa ng Kapanganakan.
Mangyaring maglagay ng Indibidwal/Miyembro ID Number.

Kahaliling Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan:


Mangyaring maglagay ng Pangalan.
Mangyaring magpasok ng isang Address.
Mangyaring magpasok ng isang Lungsod.
Mangyaring magpasok ng isang Estado.
Mangyaring maglagay ng Zip.
Mangyaring magpasok ng isang E-mail Address.

Tandaan: Ang impormasyon na awtomatikong ipinapadala ng aming mga system ay hindi maaaring i-email at ipapadala sa mailing address na ibinigay

Mangyaring magpasok ng Numero ng Telepono.

Tandaan: Ang impormasyon na awtomatikong ipinapadala ng aming mga system ay hindi maaaring i-email at ipapadala sa mailing address na ibinigay


Bawiin ang sumusunod na impormasyon sa pakikipag-ugnayan:


Mangyaring maglagay ng Pangalan.
Mangyaring magpasok ng isang Address.
Mangyaring magpasok ng isang Lungsod.
Mangyaring magpasok ng isang Estado.
Mangyaring maglagay ng Zip.
Mangyaring magpasok ng isang E-mail Address.
Mangyaring magpasok ng Numero ng Telepono.

Mangyaring magpasok ng Numero ng Telepono.

Mangyaring magkaroon ng kamalayan:

 • Ang pagbabayad ng mga serbisyo sa pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali ay ibinibigay sa subscriber (kapag ang dependent ay wala pang edad na labindalawa (12)) o provider ng mga serbisyo lamang. Lahat ng mga kahilingan na baguhin ito dapat magsama ng paliwanag kung bakit dapat magbayad sa ibang tao maliban sa subscriber.
 • Lahat ng mga paghahabol na isinumite na nangangailangan ng reimbursement sa isang tao maliban sa subscriber (kapag ang umaasa ay wala pang edad na labindalawa (12)) dapat samahan ng katibayan ng pagbabayad (ibig sabihin, kinansela ang tseke o ang pagtanggap ng provider ng bayad na may tinukoy na nagbabayad).
 • Naiintindihan ko na gagamitin ng CHIPA ang nasa itaas na alternatibong impormasyon sa komunikasyon hanggang sa baguhin ko ang kahilingang ito. Naiintindihan ko na maaari kong baguhin o bawiin ang kahilingang ito anumang oras sa pamamagitan ng pagkumpleto ng isa pang Confidential/Alternative Request Form.

Kung humihiling ka ng isang kumpidensyal na pagbabago sa komunikasyon sa ngalan ng isang tao maliban sa iyong sarili, mangyaring ilakip ang patunay ng iyong awtoridad na gawin ito (ibig sabihin, utos ng pangangalaga, utos sa pag-iingat, utos ng hukuman).


Pansuportang Dokumentasyon:

Kalakip 1
Kalakip 2
Kalakip 3
Kalakip 4
Kalakip 5

Ang paglalagay ng check sa kahon at paglalagay ng iyong pangalan sa ibaba ay gumaganap bilang iyong digital signature:

Pakilagay ang Pangalan ng Humihiling.

Mail o e-mail na sumusuportang dokumentasyon, kung naaangkop sa:

CHIPA
Mga Klinikal na Operasyon
PO Box 6065
Cypress, CA 90630-0065

E-mail: CAAlternateCommunicationRequests@beaconhealthoptions.com


Mga Kahulugan

 • Indibidwal/miyembro: ang taong paksa ng protektadong impormasyon sa kalusugan
 • Legal na Awtorisadong Kinatawan: isang taong may legal na awtoridad na kumilos sa ngalan ng isang indibidwal upang makagawa ng mga desisyon tungkol sa pangangalaga sa kalusugan ng taong iyon. Ang mga magulang ay maaaring personal na kinatawan para sa mga menor de edad, maliban sa mga menor de edad na nabigyan ng legal na kalayaang kumilos nang mag-isa. Maaaring kabilang sa mga personal na kinatawan ang mga tagapag-alaga, conservator at iba pang mga tao na binigyan ng legal na responsibilidad para sa ibang indibidwal. Ang pederal na batas, batas ng estado at ang mga partikular na tuntunin ng appointment ay tumutukoy sa awtoridad na ipinagkaloob sa personal na kinatawan.
 • Numero ng pagkakakilanlan ng miyembro: ang numerong itinalaga sa isang indibidwal ng isang planong pangkalusugan; minsan ito ay numero ng social security ng indibidwal
Pakikumpleto ang field ng hamon ng reCAPTCHA sa itaas.